Cinque Terre

अयोग केवली

सयोग केवली

क्षीण मोह

उपशांत मोह

सूक्ष्म सांपराय

अनिवृत्तिकरण

अपूर्वकरण

आप्रमत्त विरत

प्रमत्त विरत

देश विरत

अविरत सम्यक्त्व

सम्यग् मिथ्यात्व

सासादन सम्यक्त्व

मिथ्यात्व